Lietuvių literatūros klasika

 • Antanina Šalčiuvienė-Gustaitytė – (1895 03 04 Rutkiškėse (Prienų r.) – 1958 09 23 Kaune, palaidota Petrašiūnų kapinėse, šalia vyro), rašytoja, pedagogė, visuomenės veikėja. 1913 m. baigė N. G. Losickos privačią mergaičių gimnaziją Kaune. Vienerius metus papildomai mokėsi, kad gautų leidimą dirbti mokytoja. Vėliau pedagogiką studijavo Maskvoje. Nuo 1919 m. Kauno…

 • Antanas Baranauskas (1835 m. sausio 17 d. – 1902 m. lapkričio 26 d.) – XIX a. vidurio lietuvių Romantizmo poetas, katalikų dvasininkas, Seinų vyskupas, kalbininkas, matematikas, Biblijos vertėjas. Jo literatūriniais pseudonimais buvo Bangputys, Jurksztas Smalaūsis, Jurkštas, Smalaūsis ir Baronas. Antanas Baranauskas pasižymėjo kaip lietuvių kalbos tyrinėtojas, padėjo pagrindus lietuvių dialektologijai.…

 • Pranas Vaičaitis (1876 m. vasario 10 d. Santakuose, dab. Šakių raj. – 1901 m. rugsėjo 21 d. ten pat) – lietuvių poetas, vertėjas. P. Vaičaitis parašė eilėraščių, elegijų, sonetų, baladžių, eiliuotų satyrų, epigramų, iš viso 98 originalius eilėraščius (iš jų – 10 trumpų epigramų), 21 vertimą bei sekimą (jų tarpe…

 • Liudas Gira (1884 m. rugpjūčio 27 d. Vilniuje – 1946 m. liepos 1 d. Vilniuje, palaidotas Vilniaus Rasų kapinėse) – lietuvių poetas, dramaturgas, kritikas, publicistas, vertėjas, prieštaringai vertinamas kultūros ir sovietinės valdžios veikėjas, prisidėjęs prie Lietuvos okupacijos. Kūrinius pradėjo spausdinti nuo 1902 m. (apsakymai „Šūvis“ – „Lietuva“, Nr. 37; „Panaktinis“ – „Naujienos“, Nr. 6.) Kaip poetas debiutavo…

 • Žemaitės rinkinėlis vaikams

  Žemaitės rinkinėlis vaikams.

 • Antanas Jackus Feliksas Klementas (gimė Garduose (dabartinė Žemaičių Kalvarija), krikštytas 1756 m. rugpjūčio 22 d. Sedoje – 1823 m. birželio 16 d. Telšiai) – Lietuvos poetas. Vienas pirmųjų vadinamojo žemaičių sąjūdžio poetų. Rašė lenkų ir lietuvių kalba, kūrybos nespausdino, nors Dionizas Poška rusų mokslininkui P. Kepenui jį pristatė kaip visoje Žemaitijoje žinomą poetą. Rankraščiais…

 • Karo metų Jurgio Savickio dienoraščių knyga „Žemė dega”, kurioje jis išreiškė meilę Prancūzijai ir jos žmonėms. Buvo išspausdinta 1956 m. Amerikoje (jau po rašytojo mirties).

 • Karo metų Jurgio Savickio dienoraščių knyga „Žemė dega”, kurioje jis išreiškė meilę Prancūzijai ir jos žmonėms. Buvo išspausdinta 1956 m. Amerikoje (jau po rašytojo mirties).

 • Petro Cvirkos (1909-1947) „Žemė maitintoja“ (1935) – iškilus tarpukario lietuvių ir brandžiausias rašytojo romanas, apdovanotas viena prestižiškiausių tais laikais „Sakalo“ leidyklos premija ir seniai tapęs lietuvių literatūros klasika.

 • Vladas Mozūriūnas (1922 m. vasario 1 d. Kaunas – 1964 m. birželio 9 d. Vilnius) – sovietinis poetas, rašytojas, redaktorius. Pirmajame eilėraščių rinkinyje „Žemės sauja“ romantiškais fronto aplinkos vaizdais atskleidžiama kareivio pasaulėjauta.

 • Konstantinas Bajerčius-Garibaldis (1903 m. spalio 24 d. Pajotijoje, Plokščių valsčius, Šakių apskritis – 1946 m. gruodžio 5 d. Alytaus kalėjime) – Lietuvos pedagogas, visuomenės ir politinis veikėjas, poetas, prozininkas, rezistentas. Parašė alegorinę apysaką „Trys keliai” (1929), eilėraščių rinkinį „Žemės vieškeliais” (1930), kūrinių vaikams (eilėraščių rinkinys „Spindulėliai” 1930, prozos knygos „Namuose ir giriose” 1930, „Zuikių…

 • Liudas Gira (1884 m. rugpjūčio 27 d. Vilniuje – 1946 m. liepos 1 d. Vilniuje, palaidotas Vilniaus Rasų kapinėse) – lietuvių poetas, dramaturgas, kritikas, publicistas, vertėjas, prieštaringai vertinamas kultūros ir sovietinės valdžios veikėjas, prisidėjęs prie Lietuvos okupacijos. Kūrinius pradėjo spausdinti nuo 1902 m. (apsakymai „Šūvis“ – „Lietuva“, Nr. 37; „Panaktinis“ – „Naujienos“, Nr. 6.) Kaip poetas debiutavo…

 • Lavėnos Liuda – „Žingsniuojančiai jaunatvei”.

 • Petras Maželis (1894 m. rugsėjo 21 d. Cipriškis, Obelių valsčius – 1966 m. gegužės 21 d. Telšiai, palaidotas Telšių katedroje) – Lietuvos vyskupas, rašytojas. 1923 m. baigė Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, įšventintas kunigu. Paskirtas Šv. Antano parapijos Telšiuose vikaru, dirbo tikybos mokytoju lenkų progimnazijoje. 1924–1928 m. Lietuvos universiteto Teologijos-filosofijos fakultete studijavo filosofiją, pedagogiką ir…

 • Simonas Bieliackinas (1874 m. spalio 13 d. Mogiliove, Baltarusija – 1944 m. Osvencime, Lenkija) – žydų kilmės Lietuvos teisininkas, teisėtyrininkas penalistas, VDU Teisių fakulteto dėstytojas, poetas, prozininkas. Kūrinius rašė rusiškai ir pats vertė į lietuvių kalbą. Kūrybai būdinga erdvės ir laiko abstraktumas, joje keliamos auklėjimo, šeimos, moralės problemos.

 • Kūriniuose vaizduojamas varguomenės gyvenimas, valstiečių vaikų kelias į mokslą, inteligentijos ieškojimai.