Prenumeratos sąlygos ir taisyklės - ANTANUKAS

Prenumeratos sąlygos ir taisyklės

1. Bendrosios nuostatos 

Antanukas.lt yra skaityklė ir Prenumeratos principu veikiantis internetinis knygynas (toliau – Knygynas), siūlantis skaitmeninio turinio paslaugas, t.y. – elektronines knygas, kurias skaityti galima srautinio duomenų siuntimo būdu www.antanukas.lt Knygyno aplinkoje, pasirinkus vieną iš 5 Knygyno siūlomų Prenumeratos tipų.  (daugiau informacijos rasite Kaip skaityti knygas). 

1.1. Šios Prenumeratos sąlygos ir taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato bendrąsias paslaugų teikimo sąlygas Knygyne, veikiančiame interneto adresu  www.antanukas.lt   

1.2. Knygyną valdo ir paslaugas teikia UAB „Antanuko debesys“,  juridinio asmens kodas 305597157, registracijos ir korespondencijos adresas Odminių g. 8, Vilnius, LT-01122, el. pašto adresas info@antanukas.lt. 

1.3. Knygyne yra teikiamos tokios paslaugos:  

1.3.1. atlygintinės prenumeratos principu paremtos elektroninių knygų skaitymo paslaugos, t.y. sudaromos sąlygos registruotiems vartotojams jų prenumeratos galiojimo metu srautinio duomenų siuntimo būdu  skaityti elektronines knygas, esančias Knygyno asortimente, jų neatsisiunčiant. 

1.3.2. Galimybė nusipirkti (atsisiųsti) asmeniniam naudojimui pasirinktą elektroninę knygą už nurodytą kainą, sumokant už kiekvieną tokiu būdu įsigyjamą knygą atskirai. Ši paslauga galioja tik prenumeratoriams.  

1.4. Prenumeratorius – tai fizinis asmuo, užsisakantis Prenumeratos paslaugas elektroninių knygų skaitymui ir turintis galimybę pirkti knygas skaitmeniniame formate iš Knygyno. Užsisakyti Prenumeratą ir pirkti elektronines knygas  turi teisę tik veiksnūs fiziniai asmenys.  

1.5. Užsiregistruodamas Prenumeratos paslaugoms gauti, Prenumeratorius besąlygiškai patvirtina, jog jis atitinka 1.4 punkte nustatytas sąlygas ir turi teisę užsisakyti prenumeratą bei pirkti elektronines knygas Knygyne. 

1.6. Asmens duomenys – Prenumeratoriaus asmens duomenys, kuriuos Prenumeratorius laisvanoriškai pateikia registruodamasis prenumeratai Knygyne įsigyti. Asmens duomenimis laikoma ir Prenumeratoriaus prenumeratos, skaitytų bei įsigytų knygų istorija, kai tokie duomenys saugomi laikantis LR teisės aktų reikalavimų.  

1.7.  Taisyklės – šios internetinio Knygyno www.antanukas.lt paslaugų ir prekių pirkimo taisyklės. 

2. Sutarties su Knygynu sudarymas ir vykdymas. 

2.1. Šios Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Prenumeratoriaus ir Knygyno teises, pareigas ir atsakomybę Prenumeratoriui užsisakant prenumeratos paslaugas ir įsigyjant elektronines knygas Knygyne. Sutartis laikoma sudaryta, kai Prenumeratorius užsiregistruoja, nurodydamas reikalingus asmens duomenis, pasirinkdamas vieną iš 5 Prenumeratos tipų – 1 mėnesio, 3 mėnesių, 6 mėnesių, 12 mėnesių ir 24 mėnesių. Pasirinkus mėnesio Prenumeratą, Prenumeratoriui suteikiamas 7 dienų bandymo laikotarpis su apribotu skaitymu (galima vieną knygą skaityti iki 20%), o jam pasibaigus, prenumeratos mokestis nuskaičiuojamas periodiškai pagal pasirinktą periodą nuo jo mokėjimo kortelės. Prenumeratorius, norėdamas skaityti be apribojimų, bet kuriuo momentu gali nutraukti bandomąją prenumeratą ir pereiti prie mokamos prenumeratos be jokių ribojimų Prenumeratorius Sudarydamas sutartį prisijungimo būdu, iš anksto sutinka su šiomis taisyklėmis ir pripažįsta, kad jis atsisako teisės atsisakyti sutarties (LR CK 6.22812). 

2.2. Knygynas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus bei kintančią praktiką ir poreikius. Prenumeratoriui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kaskart prisijungiant.

2.3. Prenumeratorius neturi galimybės įsigyti Prenumeratos, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ar su jomis nesutinka. Knygynas neprisiima atsakomybės ar rizikos, jei Prenumeratorius iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta. 

2.4. Knygynas patvirtina, kad yra atsakingas už Knygyno Prenumeratos paslaugų tinkamą teikimą bei užsakytų elektroninių knygų pardavimą, jų kokybę, bei kitų teisės aktuose numatytų Knygyno teisių ir pareigų įgyvendinimą. Knygynas neatsako už Prenumeratoriaus naudojamos techninės ir programinės įrangos klaidas ar gedimus, interneto ryšio sutrikimus ir su tuo susijusius galimus paslaugų trikdžius, Leidėjų pateiktus Knygų turinio aprašymus ar autorių apibūdinimus. 

2.5. Knygynas turi teisę keisti Knygyno asortimentą savo nuožiūra. Knygynas sieks plėsti asortimentą, taip pat ir atsižvelgdamas į Klientų nuomones ar pageidavimus, tačiau neįsipareigoja to daryti. Knygyne bus siūlomos tik tos knygos (prenumeratos  tikslais), dėl kurių pasiūlos Klientams Knygynas yra sudaręs sutartis su jų tiekėjais.  

2.6. Elektroninės knygos Prenumeratoriams suteikiamos tiktai ir išimtinai asmeniniam naudojimui, Elektronines knygas draudžiama kopijuoti su tikslu jas perduoti kitam asmeniui, parduoti ar kitaip platinti, suteikti panaudai, paskelbti viešai, keisti jų turinį, struktūrą ir kitus parametrus, nusipirkus ir parsisiuntus Elektroninę knygą, pašalinti joje esančią apsaugą. Prenumeratorius, skaitydamas elektronines knygas Knygyne Prenumeratos principu, arba  įsigydamas elektronines knygas parsisiuntimui, įsipareigoja nepažeisti trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų normų bei reikalavimų. Prenumeratorius įsipareigoja nenaudoti viso ir bet kokio Knygyne prieinamo elektroninių knygų bei jų dalių ir kito skaitmeninio turinio tokiu būdu, kad būtų pažeidžiamos autorių turtinės ar kitos intelektinės nuosavybės teisės į elektronines  knygas bei įsipareigoja neperduoti jų jokiems tretiesiems asmenims, nesudaryti sąlygų tretiesiems asmenims jokiu būdu pasinaudoti elektroninėmis knygomis. Jeigu Prenumeratorius netinkamai naudojasi  jam pateikiamu skaitmeniniu turiniu, Knygynas turi teisę uždrausti toliau naudotis netinkamai naudojama elektronine  knyga, o Prenumeratorius įsipareigoja nedelsiant nuo reikalavimo gavimo momento nutraukti naudojimąsi ir įsipareigoja atlyginti dėl to leidėjo, Knygyno ir (arba) trečiųjų asmenų patirtus visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius. 

2.7. Knygynas turi teisę be įspėjimo apriboti Prenumeratoriaus naudojimąsi Knygyno paslaugomis arba panaikinti Prenumeratoriaus registraciją, jeigu Prenumeratorius Knygynu naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti Knygyno užsakymų, darbo stabilumui ir (arba) saugumui ar pažeisti trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teises.  

3. Knygų prenumerata

3.1. Šiose Taisyklėse nurodyta apimtimi ir sąlygomis, Knygynas įsipareigoja pirmą kartą užsiregistravusiam Prenumeratoriui, pasirinkusiam bet kurio laikotarpio Prenumeratos tipą, suteikti 7 dienų apribotą bandymo laikotarpį ir po šio laikotarpio už nustatytą Prenumeratos mokestį, teikti elektroninių knygų skaitymo paslaugą, o Prenumeratorius įsipareigoja mokėti Prenumeratos mokestį pagal pasirinktą periodą.

3.2. Prenumeratoriui suteikiama teisė Prenumeratos galiojimo laikotarpiu už fiksuotą mėnesinį mokestį arba iš anksto pasirinktą ir apmokėtą Prenumeratos laikotarpį (3 mėn., 6 mėn., 12 mėn arba 24 mėn.) skaityti visas Knygyne esančias elektronines knygas bet kokiame savo įrenginyje, t.y. kompiuteryje, išmaniajame mobiliajame telefone ir/arba planšetiniame kompiuteryje, prisijungus prie savo Prenumeratoriaus paskyros. Užsisakęs Prenumeratos paslaugą, Prenumeratorius  įgyja teisę skaityti visas Knygyne esančias elektronines knygas tol, kol nenutraukia Prenumeratos ir kol laiku moka Knygynui už šią paslaugą, arba tol, kol tęsiasi pasirinktas Prenumeratos laikotarpis, tačiau autorių teisės į elektronines knygas jokia apimtimi jiems nėra suteikiamos.  

3.3. Prenumeratų  kainos yra skelbiamos Knygyno interneto svetainėje, kainos gali keistis vienašališku Knygyno sprendimu, pateikus apie tai pranešimą prieš 30 dienų Knygyne ir el. paštu informavus Prenumeratorių. Nauja mėnesio Prenumeratos paslaugų kaina bus taikoma Prenumeratoriui tik nuo kito mėnesio mokėjimo. Prenumeratorius, nesutinkantis su pakeistomis paslaugų kainomis turi teisę atsisakyti Prenumeratos. 

3.4. Užsisakęs Prenumeratą, Prenumeratorius turi galimybę skaityti elektronines knygas trijuose skirtinguose įrenginiuose, bet vienu metu prie savo paskyros gali prisijungti tik iš vieno elektroninio įrenginio.  

3.5. Prenumeratorius gali užsisakyti Prenumeratą Knygyno skiltyje „Prenumerata“, pasirinkdamas pageidaujamą Prenumeratos tipą, paspaudęs esantį mygtuką „Užsakyti prenumeratą“ ir užpildęs savo duomenis – vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, galiojančios mokėjimo kortelės duomenis. Užpildžius duomenis, sukuriama Prenumeratoriaus paskyra. Prenumeratoriui pirmą kartą užsisakant mėnesio Prenumeratą, neatlygintinai suteikiama 7 (septynių) dienų apribota bandomoji narystė, kuriai pasibaigus arba nutraukus, Prenumeratos mokestis už sekantį periodą yra automatiškai nuskaičiuojamas nuo Prenumeratoriaus nurodytos mokėjimo kortelės. Jeigu Knygynui nepavyksta nuskaičiuoti kito mėnesio mokėjimo (pasibaigė kortelės galiojimas, kortelės balanse nėra pakankamai lėšų ir kt.), Prenumeratos galiojimas yra stabdomas. Pasinaudojus Dovanų kuponu ir pasibaigus užsakytos prenumeratos laikotarpiui, prenumerata automatiškai pratęsiama nuskaitant mokestį, jei iki nustatytos mokėjimo datos nebuvo atšaukta.

3.6. Prenumeratorius turi teisę atsisakyti (nepratęsti) mėnesio Prenumeratos dėl bet kokių priežasčių – prisijungęs prie savo paskyros Knygyne  ir paspaudęs mygtuką „Atšaukti prenumeratą“. Nutraukęs Prenumeratą, Prenumeratorius gali naudotis paslauga iki apmokėto laikotarpio pabaigos, jam pasibaigus, Prenumerata nutrūks automatiškai. Prisijungęs prie savo paskyros Knygyne, Prenumeratorius matys informaciją apie tai, kurią dieną baigiasi Prenumeratos galiojimas, arba kada yra kitas mokėjimas už Prenumeratą. Atšaukęs Prenumeratą, Prenumeratorius bet kada gali atnaujinti Prenumeratą, prisijungęs prie savo paskyros. 

4. Elektroninių knygų pirkimas 

4.1. Prenumeratorius, pageidaujantis įsigyti ir atsisiųsti elektroninę knygą turi teisę ją nusipirkti Knygyne.   

4.2. Knygų kainos yra nurodomos Knygyne ir taikomos tokios, kokios yra nurodytos pirkimo momentu. Knygynas gali skelbti ir taikyti įvairias akcijas, tačiau jų galiojimo laikas yra ribotas. Knyga laikoma nupirkta tik tada, kai Knygynas gauna apmokėjimą už ją.  

4.3. Nusipirkęs knygą, Prenumeratorius gauna pranešimą el. paštu, kad ši knyga jau yra apmokėta, ir Prenumeratorius ją gali atsisiųsti tik vieną kartą per 14 dienų nuo apmokėjimo. Pasibaigus šiam laikotarpiui, atsisiuntimas nebegalimas.  

4.4. Prenumeratorius, įsigijęs elektroninę knygą turi teisę ją vieną kartą parsisiųsti iš Knygyno ir išsaugoti savo asmeninėse elektroninės laikmenose. Parsisiųstą elektroninę knygą (epub formatu) galima naudoti tik asmeniniais tikslais ir atsisiųsti ją tik į vieną įrenginį, Prenumeratoriui nesuteikiama teisė jos perleisti, tiek už atlyginimą, tiek be jo. Prenumeratoriui atsisiuntus knygą, jos tekste naudojant SOCIAL DRM technologiją automatiškai yra įdedama žyma, kad knygą savo asmeniniam naudojimui įsigijo Prenumeratorius, bei nurodomi jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, pirkimo data ir Knygynas. Šios žymos bus matomos, jeigu Prenumeratorius, pažeisdamas šią sutartį, knygą padarys prieinamą viešai ar neteisėtai suteiks ją naudotis kitiems asmenims. Prenumeratorius neturi teisės naikinti arba bandyti panaikinti tokių žymų. Tokių žymų pagrindu tiek Knygynas, tiek kiti intelektinių teisių turėtojai (leidėjai, autoriai) turi teisę taikyti atsakomybę Prenumeratoriui už intelektinės nuosavybės teisių pažeidimus. 

4.5. Elektroninės  knygos pateikiamos Epub formatu.  Jeigu yra pateikiamas ne visas knygos tekstas, arba nustatyti kiti trūkumai, dėl kurių Prenumeratorius negali skaityti  knygos ne dėl savo kaltės, Prenumeratorius per 14 (keturiolika) dienų nuo knygos įsigijimo turi teisę, savo pasirinkimu: 1) reikalauti nutraukti knygos su trūkumais pirkimo – pardavimo sutartį ir grąžinti visą sumokėtą kainą, tokiu atveju sumokėti pinigai turi būti grąžinami į Prenumeratoriaus sąskaitą ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų arba 2) informuoti Knygyną apie nustatytą trūkumą ir reikalauti pateikti leidėjui reikalavimą jį ištaisyti – tokiu atveju Knygynas kreipiasi į knygos leidėją, nurodydamas nustatytą trūkumą, o leidėjui ištaisius nurodytus trūkumus, dar kartą pateikia tinkamo formato knygą Prenumeratoriui. Knygynas neturi galimybių ir teisių pats keisti elektroninių knygų formato, keisti ar pildyti jų teksto ar kitaip redaguoti knygų turinio. 

5. Registracija ir asmens duomenų tvarkymas

5.1. Registruodamasis Prenumeratorius susikuria individualius prisijungimo duomenis (vartotojo vardą ir slaptažodį) ir įsipareigoja juos saugoti paslaptyje bei neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Siekiant sumažinti neteisėto prisijungimo prie Knygyno paskyros Prenumeratoriaus vardu riziką, rekomenduojama susikurti sudėtingą, sunkiai nuspėjamą slaptažodį (rekomenduojama slaptažodį sudaryti iš ne mažiau kaip 8 simbolių, panaudojant didžiąsias ir mažąsias raides, skaičius bei skyrybos ženklus, vengti lengvai nuspėjamų žodžių (Prenumeratoriaus vardo, pavardės ir pan.) ir (arba) skaičių (pvz. gimimo datos) ir pan.) ir keisti jį ne rečiau kaip kas 6 (šešis) mėnesius. Prenumeratorius yra atsakingas už jo susikurtų prisijungimo duomenų sudėtingumą bei jų išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie Knygyne atliekami prisijungus individualiu Prenumeratoriaus vardu ir slaptažodžiu. Jei Knygyno teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Knygyno naudodamasis Prenumeratoriaus prisijungimo duomenimis, Knygynas šį asmenį laiko Prenumeratoriumi. Jei Prenumeratorius praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Knygyną el. laišku, adresu info@antanukas.lt arba pasikeisti prisijungimo duomenis prisijungdamas prie Knygyno paskyros. Knygynas negali būti ir nebus laikomas atsakingu už žalą, padarytą Prenumeratoriui, tretiesiems asmenims prisijungus prie Knygyno pasinaudojant Prenumeratoriaus prisijungimo duomenimis. Prenumeratorius bus atsakingas už bet kokią žalą, padarytą Knygynui ir tretiesiems asmenims (leidėjams ir pan.), jeigu prisijungiant buvo panaudoti Prenumeratoriaus prisijungimo duomenys. 

5.2. Patvirtindamas šias taisykles Prenumeratorius sutinka, jog pateikti Prenumeratoriaus asmens duomenys būtų tvarkomi prenumeratos paslaugų teikimo ir knygų pirkimo Prenumeratoriui bei buhalterinės apskaitos tikslais. Rinkodaros pasiūlymai bus teikiami Prenumeratoriui tik esant jo atskiram sutikimui. Plačiau apie Prenumeratoriaus asmens duomenų tvarkymą prašome žiūrėti Privatumo politika. 

5.3. Papildomai, registruodamas savo paskyrą ar jos neregistruodamas, Prenumeratorius gali pateikti savo elektroninį paštą, kuriuo Knygynas siųstų Prenumeratoriui naujienlaiškius ar kitus pasiūlymus. Šį sutikimą Prenumeratorius gali bet kada atšaukti paspaudęs naujienlaiškyje pateiktą nuorodą arba informuodamas Knygyną tiesiogiai elektroniniu paštu .  

6. Baigiamosios nuostatos

6.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. 

6.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 

6.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais. 

6.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

6.5. Kiekvienas vartotojas turi galimybę spręsti su Knygynu iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia vartotojas raštu turi kreiptis į Knygyną bei per 14 (keturiolika) dienų nuo pretenzijos gavimo, Knygynui neatsakius į vartotojo pretenziją, arba nepatenkinus vartotojo pretenzijos, vartotojas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t.y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. paštu  tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), arba į jos teritorinius padalinius apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/ods/).