Paslaugų teikimo taisyklės - ANTANUKAS

Paslaugų teikimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos 

Antanukas.lt – internetinis knygynas ir skaityklė (toliau – Knygynas), siūlantis skaitmeninio turinio prekes ir paslaugas, t.y. – elektronines/audio knygas pardavimui bei skaitymui/klausymui Prenumeratos principu srautinio duomenų siuntimo būdu pasirenkant vieną iš 15 Knygyno siūlomų Prenumeratos tipų.  (daugiau informacijos rasite Kaip skaityti knygas). 

1.1. Šios Prenumeratos sąlygos ir taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato bendrąsias paslaugų teikimo sąlygas Knygyne, veikiančiame interneto adresu  www.antanukas.lt   

1.2. Knygyną valdo ir paslaugas teikia UAB „Antanuko debesys“,  juridinio asmens kodas 305597157, registracijos ir korespondencijos adresas Odminių g. 8, Vilnius, LT-01122, el. pašto adresas info@antanukas.lt. 

1.3. Knygyne yra teikiamos tokios paslaugos:  

1.3.1. atlygintinės prenumeratos principu paremtos elektroninių ir audio knygų skaitymo paslaugos, t.y. sudaromos sąlygos registruotiems vartotojams jų prenumeratos galiojimo metu srautinio duomenų siuntimo būdu skaityti ir klausyti elektronines knygas, esančias Knygyno prenumeratoriams skirtame asortimente, jų neatsisiunčiant. 

1.3.2. galimybė nusipirkti pasirinktą elektroninę arba audio knygą už nurodytą kainą, sumokant už kiekvieną tokiu būdu įsigyjamą knygą atskirai. Nupirktą knygą el. knygą pirkėjas gali skaityti Antanukas.lt skaityklėje arba atsisiųsti į savo įrenginį. Nupirktą audio knygą pirkėjas gali klausyti tik Antanukas.lt skaityklėje be galimybės ją atsisiųsti į savo įrenginį.

1.4. Prenumeratorius – tai fizinis asmuo, užsisakantis Prenumeratos paslaugas elektroninių knygų skaitymui ir turintis galimybę pirkti knygas skaitmeniniame formate iš Knygyno. Užsisakyti Prenumeratą ir pirkti elektronines bei audio knygas turi teisę tik veiksnūs fiziniai asmenys.  

1.5. Pirkėjas – tai fizinis asmuo, perkantis elektroninę arba audio knygą Antanukas.lt Knygyne ir sumokantis už knygą nurodytą kainą.

1.6. Užsiregistruodamas Prenumeratos paslaugoms gauti, Prenumeratorius besąlygiškai patvirtina, jog jis atitinka 1.4 punkte nustatytas sąlygas ir turi teisę užsisakyti prenumeratą bei pirkti elektronines ir audio knygas Knygyne. 

1.7. Asmens duomenys – Prenumeratoriaus ar Pirkėjo asmens duomenys, kuriuos Prenumeratorius ar Pirkėjas laisvanoriškai pateikia registruodamasis prenumeratai ar knygai Knygyne įsigyti. Asmens duomenimis laikoma Pirkėjo ar Prenumeratoriaus prenumeratos, skaitytų/klausytų bei įsigytų knygų istorija, kai tokie duomenys saugomi laikantis LR teisės aktų reikalavimų.  

1.8.  Taisyklės – šios internetinio Knygyno www.antanukas.lt paslaugų ir prekių pirkimo taisyklės. 

2. Sutarties su Knygynu sudarymas ir vykdymas. 

2.1. Šios Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Prenumeratoriaus, Pirkėjo ir Knygyno teises, pareigas ir atsakomybę Prenumeratoriui užsisakant prenumeratos paslaugas ir įsigyjant elektronines bei audio knygas Knygyne, o Pirkėjui įsigyjant elektronines bei audio knygas už nurodytą mokestį.

2.2. Sutartis tarp Prenumeratoriaus ir Knygyno laikoma sudaryta, kai Prenumeratorius užsiregistruoja, nurodydamas reikalingus asmens duomenis, pasirinkdamas vieną iš 15 Prenumeratos tipų: el. knygų, audo knygų ar el. + audio knygų, bei laikotarpių – 1 mėnesio, 3 mėnesių, 6 mėnesių, 12 mėnesių ir 24 mėnesių.  Prenumeratorius Sudarydamas sutartį prisijungimo būdu, iš anksto sutinka su šiomis taisyklėmis ir pripažįsta, kad jis atsisako teisės atsisakyti sutarties (LR CK 6.22812). 

2.3. Sutartis tarp Pirkėjo ir Knygyno laikoma sudaryta, kai Pirkėjas užsiregistruoja, nurodydamas reikalingus asmens duomenis ir sumoka už pasirinktą skaitmeninę knygą nustatytą kainą. 

2.4. Knygynas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus bei kintančią praktiką ir poreikius. Prenumeratoriui ir Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kaskart prisijungiant.

2.5. Prenumeratorius neturi galimybės įsigyti Prenumeratos, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ar su jomis nesutinka. Knygynas neprisiima atsakomybės ar rizikos, jei Prenumeratorius iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta. 

2.6. Pirkėjas neturi galimybės įsigyti skaitmeninės knygos, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ar su jomis nesutinka. Knygynas neprisiima atsakomybės ar rizikos, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

2.7. Knygynas patvirtina, kad yra atsakingas už Knygyno Prenumeratos paslaugų tinkamą teikimą bei užsakytų elektroninių ir audio knygų pardavimą, jų kokybę, bei kitų teisės aktuose numatytų Knygyno teisių ir pareigų įgyvendinimą. Knygynas neatsako už Prenumeratoriaus ar pirkėjo naudojamos techninės ir programinės įrangos klaidas ar gedimus, interneto ryšio sutrikimus ir su tuo susijusius galimus paslaugų trikdžius, Leidėjų pateiktus Knygų turinio aprašymus ar autorių apibūdinimus. 

2.8. Knygynas turi teisę keisti Knygyno asortimentą savo nuožiūra. Knygynas sieks plėsti asortimentą, taip pat ir atsižvelgdamas į Klientų nuomones ar pageidavimus, tačiau neįsipareigoja to daryti. Knygyne bus siūlomos tik tos knygos, dėl kurių pasiūlos Klientams Knygynas yra sudaręs sutartis su jų tiekėjais. Taip pat, priklausomai nuo suteiktų autorinių teisių, ne visas knygų asortimentas yra pateikiamas vartotojams prenumeratos principu. Prenumeratai skirtas asortimentas gali skirtis nuo bendro Knygyno asortimento. Visas, prenumeratai neteikiamas knygas Pirkėjas ar Prenumeratorius gali įsigyti ją nusipirkęs.

2.9. Elektroninės ir Audio knygos Prenumeratoriams suteikiamos tiktai ir išimtinai asmeniniam naudojimui. Elektronines bei Audio knygas draudžiama kopijuoti su tikslu jas perduoti kitam asmeniui, parduoti ar kitaip platinti, suteikti panaudai, paskelbti viešai, keisti jų turinį, struktūrą ir kitus parametrus. Prenumeratorius, skaitydamas/klausydamas elektronines bei Audio knygas Knygyne Prenumeratos principu, ir Pirkėjas įsigydamas elektronines ir audio knygas, įsipareigoja nepažeisti trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų normų bei reikalavimų. Prenumeratorius ir Pirkėjas įsipareigoja nenaudoti viso ir bet kokio Knygyne prieinamo elektroninių ir audio knygų bei jų dalių ir kito skaitmeninio turinio tokiu būdu, kad būtų pažeidžiamos autorių turtinės ar kitos intelektinės nuosavybės teisės į elektronines ir audio knygas bei įsipareigoja neperduoti jų jokiems tretiesiems asmenims, nesudaryti sąlygų tretiesiems asmenims jokiu būdu pasinaudoti elektroninėmis ir audio knygomis.

2.10. Jeigu Prenumeratorius ar Pirkėjas netinkamai naudojasi  jam pateikiamu skaitmeniniu turiniu, Knygynas turi teisę uždrausti toliau naudotis netinkamai naudojama elektronine ar audio knyga, o Prenumeratorius ar Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant nuo reikalavimo gavimo momento nutraukti naudojimąsi ir įsipareigoja atlyginti dėl to leidėjo, Knygyno ir (arba) trečiųjų asmenų patirtus visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius. 

2.11. Knygynas turi teisę be įspėjimo apriboti Prenumeratoriaus naudojimąsi Knygyno paslaugomis arba be jokio perspėjimo panaikinti Prenumeratoriaus registraciją, jeigu Prenumeratorius Knygynu naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti Knygyno užsakymų, darbo stabilumui ir (arba) saugumui ar pažeisti trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teises, piknaudžiauti savo teisėmis ir prieštarauti Knygyno vertybėms.

3. Knygų prenumerata

3.1. Prenumeratoriui suteikiama teisė Prenumeratos galiojimo laikotarpiu už fiksuotą mėnesinį mokestį arba iš anksto pasirinktą ir apmokėtą Prenumeratos laikotarpį (3 mėn., 6 mėn., 12 mėn arba 24 mėn.) turėti prieigą prie Knygyno prenumeratai priskirtų (Prenumeratos asortimentas) skaitmeninių knygų pagal Prenumeratos tipą (El. knygų, Audio ar Pilnas).

3.2. Užsisakęs Elektroninių knygų Prenumeratos paslaugą, Prenumeratorius įgyja teisę skaityti Prenumeratos asortimentui priskirtas elektronines knygas bet kokiame savo įrenginyje, t.y. kompiuteryje, išmaniajame mobiliajame telefone ir/arba planšetiniame kompiuteryje (per Antanukas programėlę), prisijungus prie savo Prenumeratoriaus paskyros, tol, kol nenutraukia Prenumeratos ir kol laiku moka Knygynui už šią paslaugą, arba tol, kol tęsiasi pasirinktas Prenumeratos laikotarpis. Autorių teisės į elektronines knygas jokia apimtimi jiems nėra suteikiamos. Vienu metu Prenumeratorius gali knygas skaityti tik iš vieno įrenginio. Jei Prenumeratorius papildomai perka knygas, visos nupirktos knygos lieka programėlėje net ir pasibaigus Prenumeratai.

3.3. Užsisakęs Audio knygų Prenumeratos paslaugą, Prenumeratorius įgyja teisę klausyti Prenumeratos asortimentui priskirtas audio knygas išmaniajame mobiliajame telefone ir/arba planšetiniame kompiuteryje tik per Antanukas programėlę, prisijungus prie savo Prenumeratoriaus paskyros, tol, kol nenutraukia Prenumeratos ir kol laiku moka Knygynui už šią paslaugą, arba tol, kol tęsiasi pasirinktas Prenumeratos laikotarpis. Autorių teisės į audio knygas jokia apimtimi jiems nėra suteikiamos. Vienu metu Prenumeratorius gali knygas klausyti tik iš vieno įrenginio. Jei Prenumeratorius papildomai perka knygas, visos nupirktos knygos lieka programėlėje net ir pasibaigus Prenumeratai. 

3.4. Užsisakęs Pilną knygų Prenumeratos paslaugą, Prenumeratorius įgyja visas 3.2 ir 3.3 punktuose nurodytas teises ir pareigas.  

3.5. Prenumeratų kainos yra skelbiamos Knygyno interneto svetainėje. Kainos gali keistis vienašališku Knygyno sprendimu, prieš 30 dienų el. paštu informavus Prenumeratorių. Nauja mėnesio Prenumeratos paslaugų kaina bus taikoma Prenumeratoriui tik nuo kito mėnesio mokėjimo. Prenumeratorius, nesutinkantis su pakeistomis paslaugų kainomis turi teisę atsisakyti Prenumeratos. 

3.6. Užsisakęs Prenumeratą, Prenumeratorius vienu metu turi galimybę skaityti/klausyti skaitmenines knygas prisijungęs prie savo paskyros tik iš vieno elektroninio įrenginio.  

3.7. Prenumeratorius gali užsisakyti Prenumeratą Knygyno skiltyje „Prenumerata“, pasirinkdamas pageidaujamą Prenumeratos tipą bei laikotarpį, paspaudęs esantį mygtuką „Užsakyti prenumeratą“ ir užpildęs savo duomenis – vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, galiojančios mokėjimo kortelės duomenis. Užpildžius duomenis, sukuriama Prenumeratoriaus paskyra. Prenumeratoriui pirmą kartą užsisakant mėnesio Prenumeratą, Prenumeratos mokestis už einamąjį periodą yra automatiškai nuskaičiuojamas nuo Prenumeratoriaus nurodytos mokėjimo kortelės. Jeigu Knygynui nepavyksta nuskaičiuoti kito mėnesio mokėjimo (pasibaigė kortelės galiojimas, kortelės balanse nėra pakankamai lėšų ir kt.), Prenumeratos galiojimas yra stabdomas. Pasinaudojus Dovanų kuponu ir pasibaigus užsakytos prenumeratos laikotarpiui, prenumerata automatiškai pratęsiama nuskaitant mokestį, jei iki nustatytos mokėjimo datos nebuvo atšaukta.

3.8. Prenumeratorius turi teisę atsisakyti (nepratęsti) mėnesio Prenumeratos dėl bet kokių priežasčių – prisijungęs prie savo paskyros Knygyne  ir paspaudęs mygtuką „Atšaukti prenumeratą“. Nutraukęs Prenumeratą, Prenumeratorius gali naudotis paslauga iki apmokėto laikotarpio pabaigos, jam pasibaigus, Prenumerata nutrūks automatiškai. Prisijungęs prie savo paskyros Knygyne, Prenumeratorius matys informaciją apie tai, kurią dieną baigiasi Prenumeratos galiojimas, arba kada yra kitas mokėjimas už Prenumeratą. Atšaukęs Prenumeratą, Prenumeratorius bet kada gali atnaujinti Prenumeratą, prisijungęs prie savo paskyros. 

4. Elektroninių knygų pirkimas 

4.1. Asmuo, pageidaujantis įsigyti pardavimui skirtą knygą turi teisę ją nusipirkti Knygyne. Elektroninę knygą pirkėjas turi teisę skaityti Antanukas.lt programėlėje prisijungus prie savo paskyros arba atsisiųsti į savo įrenginį. 

4.2. Knygų kainos yra nurodomos Knygyne ir taikomos tokios, kokios yra nurodytos pirkimo momentu. Knygynas gali skelbti ir taikyti įvairias akcijas, tačiau jų galiojimo laikas yra ribotas. Knyga laikoma nupirkta tik tada, kai Knygynas gauna apmokėjimą už ją.  

4.3. Nusipirkęs elektroninę knygą, Pirkėjas gauna pranešimą el. paštu, kad ši knyga jau yra apmokėta, ir Pirkėjas ją gali atsisiųsti tik vieną kartą per 14 dienų nuo apmokėjimo. Pasibaigus šiam laikotarpiui, atsisiuntimas nebegalimas.  

4.4. Pirkėjas, įsigijęs elektroninę knygą turi teisę ją vieną kartą parsisiųsti iš Knygyno ir išsaugoti savo asmeninėse elektroninės laikmenose. Parsisiųstą elektroninę knygą (epub formatu) galima naudoti tik asmeniniais tikslais ir atsisiųsti ją tik į vieną įrenginį, Pirkėjui nesuteikiama teisė jos perleisti, tiek už atlyginimą, tiek be jo. Pirkėjui atsisiuntus knygą, jos tekste naudojant SOCIAL DRM technologiją automatiškai yra įdedama žyma, kad knygą savo asmeniniam naudojimui įsigijo Pirkėjas, bei nurodomi jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, pirkimo data ir Knygynas. Šios žymos bus matomos, jeigu Pirkėjas, pažeisdamas šią sutartį, knygą padarys prieinamą viešai ar neteisėtai suteiks ją naudotis kitiems asmenims. Pirkėjas neturi teisės naikinti arba bandyti panaikinti tokių žymų. Tokių žymų pagrindu tiek Knygynas, tiek kiti intelektinių teisių turėtojai (leidėjai, autoriai) turi teisę taikyti atsakomybę Pirkėjui už intelektinės nuosavybės teisių pažeidimus. 

4.5. Elektroninės  knygos pateikiamos Epub formatu.  Jeigu yra pateikiamas ne visas knygos tekstas, arba nustatyti kiti trūkumai, dėl kurių Pirkėjas negali skaityti  knygos ne dėl savo kaltės, Pirkėjas per 14 (keturiolika) dienų nuo knygos įsigijimo turi teisę, savo pasirinkimu: 1) reikalauti nutraukti knygos su trūkumais pirkimo – pardavimo sutartį ir grąžinti visą sumokėtą kainą, tokiu atveju sumokėti pinigai turi būti grąžinami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų arba 2) informuoti Knygyną apie nustatytą trūkumą ir reikalauti pateikti leidėjui reikalavimą jį ištaisyti – tokiu atveju Knygynas kreipiasi į knygos leidėją, nurodydamas nustatytą trūkumą, o leidėjui ištaisius nurodytus trūkumus, dar kartą pateikia tinkamo formato knygą Pirkėjui. Knygynas neturi galimybių ir teisių pats keisti elektroninių knygų formato, keisti ar pildyti jų teksto ar kitaip redaguoti knygų turinio. 

5. Audio knygų pirkimas 

5.1. Pirkėjas, pageidaujantis įsigyti audio knygą turi teisę ją nusipirkti Knygyne.

5.2 Knygų kainos yra nurodomos Knygyne ir taikomos tokios, kokios yra nurodytos pirkimo momentu. Knygynas gali skelbti ir taikyti įvairias akcijas, tačiau jų galiojimo laikas yra ribotas. Knyga laikoma nupirkta tik tada, kai Knygynas gauna apmokėjimą už ją.  

5.3 Nusipirkęs knygą, Pirkėjas gauna pranešimą el. paštu, kad ši knyga jau yra apmokėta, ir Pirkėjas ją gali klausyti programėlėje neribotai.

5.4 Visos nupirktos knygos yra matomos programėlėje ir gali būti klausomos tik Antanuko programėlėje. Preiga prie knygų failų Pirkėjui nesuteikiama.

5.5 Jeigu yra nustatomi audio knygos trūkumai, dėl kurių Pirkėjas negali klausyti knygos ne dėl savo kaltės, Pirkėjas per 14 (keturiolika) dienų nuo knygos įsigijimo turi teisę, savo pasirinkimu: 1) reikalauti nutraukti knygos su trūkumais pirkimo – pardavimo sutartį ir grąžinti visą sumokėtą kainą, tokiu atveju sumokėti pinigai turi būti grąžinami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų arba 2) informuoti Knygyną apie nustatytą trūkumą ir reikalauti pateikti leidėjui reikalavimą jį ištaisyti – tokiu atveju Knygynas kreipiasi į knygos leidėją, nurodydamas nustatytą trūkumą, o leidėjui ištaisius nurodytus trūkumus, dar kartą pateikia tinkamo formato knygą Pirkėjui. Knygynas neturi galimybių ir teisių pats keisti elektroninių knygų formato, keisti ar pildyti jų teksto ar kitaip redaguoti knygų turinio. 

6. Registracija ir asmens duomenų tvarkymas

6.1. Registruodamasis Prenumeratorius ir Pirkėjas susikuria individualius prisijungimo duomenis (vartotojo vardą ir slaptažodį) ir įsipareigoja juos saugoti paslaptyje bei neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Siekiant sumažinti neteisėto prisijungimo prie Knygyno paskyros Prenumeratoriaus ar Pirkėjo vardu riziką, rekomenduojama susikurti sudėtingą, sunkiai nuspėjamą slaptažodį (rekomenduojama slaptažodį sudaryti iš ne mažiau kaip 8 simbolių, panaudojant didžiąsias ir mažąsias raides, skaičius bei skyrybos ženklus, vengti lengvai nuspėjamų žodžių (Prenumeratoriaus vardo, pavardės ir pan.) ir (arba) skaičių (pvz. gimimo datos) ir pan.) ir keisti jį ne rečiau kaip kas 6 (šešis) mėnesius. Prenumeratorius ar Pirkėjas yra atsakingas už jo susikurtų prisijungimo duomenų sudėtingumą bei jų išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie Knygyne atliekami prisijungus individualiu Prenumeratoriaus ar Pirkėjo vardu ir slaptažodžiu. Jei Knygyno teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Knygyno naudodamasis Prenumeratoriaus ar Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Knygynas šį asmenį laiko Prenumeratoriumi ar Pirkėju. Jei Prenumeratorius praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Knygyną el. laišku, adresu info@antanukas.lt arba pasikeisti prisijungimo duomenis prisijungdamas prie Knygyno paskyros. Knygynas negali būti ir nebus laikomas atsakingu už žalą, padarytą Prenumeratoriui ar Pirkėjui, tretiesiems asmenims prisijungus prie Knygyno pasinaudojant Prenumeratoriaus ar Pirkėjo prisijungimo duomenimis. Prenumeratorius ar Pirkėjas bus atsakingas už bet kokią žalą, padarytą Knygynui ir tretiesiems asmenims (leidėjams ir pan.), jeigu prisijungiant buvo panaudoti Prenumeratoriaus ar Pirkėjo prisijungimo duomenys. 

6.2. Patvirtindamas šias taisykles Prenumeratorius ar Pirkėjas sutinka, jog pateikti Prenumeratoriaus ar Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prenumeratos paslaugų teikimo ir knygų pirkimo bei buhalterinės apskaitos tikslais. Rinkodaros pasiūlymai bus teikiami Prenumeratoriui ar Pirkėjui tik esant jo atskiram sutikimui. Plačiau apie Prenumeratoriaus ar Pirkėjo asmens duomenų tvarkymą prašome žiūrėti Privatumo politika. 

6.3. Papildomai, registruodamas savo paskyrą ar jos neregistruodamas, Prenumeratorius ar Pirkėjas gali pateikti savo elektroninį paštą, kuriuo Knygynas jam siųstų naujienlaiškius ar kitus pasiūlymus. Šį sutikimą Prenumeratorius ar Pirkėjas gali bet kada atšaukti paspaudęs naujienlaiškyje pateiktą nuorodą arba informuodamas Knygyną tiesiogiai elektroniniu paštu .  

7. Baigiamosios nuostatos

7.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. 

7.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 

7.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais. 

7.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

7.5. Kiekvienas vartotojas turi galimybę spręsti su Knygynu iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia vartotojas raštu turi kreiptis į Knygyną bei per 14 (keturiolika) dienų nuo pretenzijos gavimo, Knygynui neatsakius į vartotojo pretenziją, arba nepatenkinus vartotojo pretenzijos, vartotojas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t.y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. paštu  tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), arba į jos teritorinius padalinius apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/ods/).