Privatumo Politika

Bendra informacija

UAB „Antanuko debesys“juridinio asmens kodas 305597157buveinės adresas – Odminių g. 8, Vilnius, (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas Duomenų valdytojo valdomoje bendrovėje, internetiniame  elektroninių knygų Knygyne ir naudojantis Knygyno interneto svetaine www.antanukas.lt. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą apsilankius svetainėje, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę ar kt.) naudojate. 

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą prisijungdami prie Knygyno ar lankydami Duomenų valdytojui priklausančią Knygyno interneto svetainę nebūdami registruotais vartotojais, sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje.  

Duomenų subjektas, pateikdamas savo asmens duomenis (įskaitant duomenis, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia lankydamasis Knygyno interneto svetainėje netapdamas registruotu vartotoju ir naudodamasis Knygyno paslaugomis), sutinka ir neprieštarauja, kad Duomenų valdytojas juos valdytų ir tvarkytų šioje Privatumo politikoje, Duomenų subjekto sutikime nurodytais bei teisės aktuose numatytais tikslais ir tvarka. 

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 18 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per Duomenų valdytojo Interneto svetainę.  

Asmens duomenys – vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris ir bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti tiesiogiai arba netiesiogiai, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius. 

Atstovas – asmuo, atstovaujantis Vartotojus, Duomenų valdytojo Partnerius, Paslaugų teikėjus, tiek fizinius, tiek juridinius asmenis. 

Besikreipiantis asmuo – asmuo, besidomintis Duomenų valdytojo administruojamu Knygynu, ar norintis susisiekti su Duomenų valdytoju kitais klausimais. 

Duomenų subjektu šioje Privatumo politikoje laikomas Atstovas, Besikreipiantis asmuo, Prenumeratorius, Kandidatas, Partneris, Paslaugų teikėjas, Skambinantieji telefonu arba bet koks kitas fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko Duomenų valdytojas. 

Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto Duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys. 

Knygynas – reiškia interneto svetainę www.antanukas.lt, kurioje registruotiems vartotojams (prenumeratoriams) yra teikiamos tokios paslaugos: 1) atlygintinės prenumeratos principu paremtos elektroninių knygų skaitymo paslaugos, t.y. sudaromos sąlygos prenumeratos galiojimo metu internetu (online) ir be interneto (offline) skaityti elektronines knygas, esančias Knygyno asortimente, jų neatsisiunčiant, ir 2) sudaroma galimybė nusipirkti (atsisiųsti) asmeniniam naudojimui pasirinktą elektroninę knygą už nurodytą kainą, sumokant už kiekvieną tokiu būdu įsigyjamą knygą atskirai. 

 Prenumeratorius – asmuo, užsisakantis prenumeratos paslaugas arba perkantis knygas skaitmeniniame formate iš Knygyno. 

Kandidatas  asmuo, dalyvaujantis ar ketinantis dalyvauti Duomenų valdytojo vykdomoje personalo atrankoje. 

Partneris – fizinis ar juridinis asmuo, bendradarbiaujantis su Duomenų valdytoju, ar sudaręs bendradarbiavimo sutartį su Duomenų valdytoju (pvz. dėl IT įrankio kūrimo). 

Paslaugų teikėjas – fizinis ar juridinis asmuo, galintis pasiūlyti ar siūlantis prekes, paslaugas ar darbus Duomenų valdytojui ir su juo bendradarbiaujantis arba sudaręs sutartį su Duomenų valdytoju dėl prekių, paslaugų ar darbų pardavimo. 

Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta elektroniniu paštu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų. 

Asmens duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, redagavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas. 

Duomenų valdytojas asmens duomenis rinks laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad surinkti duomenys apie Duomenų subjektus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.  

Ši Privatumo politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme. 

Kokią informaciją apie Jus renkame?

Tiesiogiai jūsų pateikiama informacija. 

 Informacija, kaip naudojate mūsų Interneto svetainę. 

Jeigu jūs lankotės mūsų Knygyno interneto svetainėje, mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojama vizitų statistika.  

 Informacija iš trečiųjų šalių šaltinių 

Mes galime gauti informacijos apie jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus. Informacijos apie jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per paskyras “Facebook” tinkle. 

 Kita mūsų renkama informacija 

Mes taip pat galime rinkti ir kitą informaciją apie jus, jūsų įrenginį ar jūsų naudojimąsi mūsų svetainės turiniu su jūsų sutikimu. 

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos, tačiau tokiu atveju gali būti neleidžiama naudotis mūsų siūloma paslauga. 

Asmens duomenų tvarkymas knygyno paslaugų teikimo tikslu  

Duomenų valdytojas tvarko šiuos Knygyno registruotų Prenumeratorių asmens duomenis: 

  • Vardas; 
  • Pavardė; 
  • El. pašto adresas; 
  • Mokėjimo duomenys; 
  • Duomenys apie nupirktas knygas; 
  • Kita informacija susijusi su Knygyno paslaugomis. 

Duomenys gaunami tiesiogiai iš Prenumeratorių, vykdant sutartį  su Prenumeratoriumi, ar/ir iš kitų trečiųjų asmenų, turinčių ryšių su Duomenų subjektu. 

 Duomenys apie Prenumeratoriaus skaitomas ar skaitytas knygas nėra kaupiami kaip asmens duomenys, o tik statistiniais ir apskaitos tikslais. 

 Mes įsipareigojame neperduoti Jūsų asmens duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus: 

 • Jei yra jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui; 
 • Įgyvendinant Duomenų valdytojo teisėtus interesus (pvz., skolų išieškojimo atveju); 
 • Įgaliotoms institucijoms, Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka (pvz., VMI, Policija). 

Duomenų valdytojas gali pateikti Duomenų subjektų asmens duomenis šioje Politikoje nenurodytiems Duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas (atlieka darbus) Duomenų valdytojui ir tvarko Duomenų subjektų asmens duomenis Duomenų valdytojo vardu (pvz., buhalterines paslauga teikiančioms įmonėms). Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Duomenų valdytojo nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdamas duomenų tvarkytojus, Duomenų valdytojas imasi visų reikiamų priemonių, siekdamas užtikrinti, kad Duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį. 

 Asmens duomenys tvarkomi Duomenų subjekto sutikimo, išreikšto pateikiant savo duomenis, ir/arba sutarties su Duomenų subjektu vykdymo pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a ir b punktai). 

Asmens duomenų tvarkymas sutarčių su partneriais, paslaugų teikėjais, vykdymo tikslu 

Duomenų valdytojas bendradarbiaudamas su Partneriais, Paslaugų teikėjais tvarko tokius fizinių asmenų ar Atstovų asmens duomenis: 

 • Vardas; 
 • Pavardė; 
 • Asmens kodas; 
 • Adresas; 
 • Veiklą pagrindžiančio dokumento duomenys (individualios veiklos pažymos numeris, išdavimo data ir kt.); 
 • Elektroninės prekybos atveju – mokėjimo nurodymo duomenys; 
 • Įgaliojimas; 
 • Įgaliojimo laikas; 
 • Atstovaujamas asmuo (ryšys su atstovaujamu asmeniu); 
 • Pareigos; 
 • Darbovietė; 
 • Telefono numeris; 
 • El. pašto adresas; 
 • Kita informacija, kuri buvo pateikta bendradarbiaujant ar vykdant sutartį.   

Duomenys gaunami tiesiogiai iš fizinių asmenų, Atstovų, ir/ar atstovaujamų asmenų. 

Mes įsipareigojame neperduoti jūsų asmens duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus: 

 • Jei yra Duomenų subjekto sutikimas asmens duomenų atskleidimui; 
 • Įgyvendinant savo kaip Duomenų valdytojo įsipareigojimus (pvz., duomenys gali būti perduodami prekių pristatymus teikiančioms (kurjerių), archyvavimo, audito, teisines, finansines paslaugas teikiančioms įmonėms, Paslaugų teikėjams ir (arba) šalims, susijusioms su nacionalinėmis, Europos ir tarptautinėmis mokėjimo sistemomis, pvz., SWIFT); 
 • Įgyvendinant Duomenų valdytojo teisėtus interesus (pvz., skolų išieškojimo atveju); 
 • Įgaliotoms institucijoms, Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka (pvz., VMI, SODRA).

Duomenų valdytojas gali pateikti fizinių asmenų, Atstovų asmens duomenis šioje Privatumo politikoje nenurodytiems Duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas (atlieka darbus) Duomenų valdytojui ir tvarko fizinių asmenų, Atstovų asmens duomenis Duomenų valdytojo vardu (pvz., buhalterines paslaugas teikiančioms įmonėms). 

Asmens duomenys sutarčių su Paslaugų teikėjais, Tiekėjais vykdymo tikslu tvarkomi sutarties vykdymo ir/ar Duomenų valdytojo teisėto intereso pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b ir f punktai). 

Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLU

Duomenų valdytojas su naujienlaiškių gavėjais siekia dalintis tik aktualiomis naujienomis ir kita naudinga informacija. Tai įgyvendina vadovaudamasis šia Privatumo politika. 

Tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti tvarkomi šie Prenumeratorių ir kitų Duomenų subjektų asmens duomenys: 

 • Vardas; 
 • Pavardė; 
 • El. pašto adresas. 

Išsiuntus naujienlaiškį, Duomenų valdytojas gali rinkti statistinius duomenis apie Duomenų subjekto elgesį susijusį su naujienlaiškio naudojimu ir turiniu (pavyzdžiui, ar naujienlaiškis buvo perskaitytas, kokios nuorodos Duomenų subjekto buvo atidarytos). 

Asmens duomenys gaunami tiesiogiai iš Duomenų subjektų. Asmens duomenis Duomenų valdytojas gali perduoti tik tretiesiems asmenims, teikiantiems specializuotas paslaugas, tam, kad išsiųstų el. laiškus, pritaikytų per reklamos platformas užsakomos reklamos pobūdį.  

Prenumeratorių ir kitų Duomenų subjektų asmens duomenys tvarkomi sutikimo, išreikšto pateikiant savo duomenis ir sutinkat tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, arba Duomenų valdytojo teisėto intereso pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a ir f punktai, ir Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 69 straipsnio 2 dalis, kai asmens duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo teisinio intereso pagrindu). 

Informuojame, kad Duomenų subjektas turi teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis tiesioginiais rinkodaros tikslais, nenurodydamas nesutikimo motyvų, paspausdamas atitinkamą nuorodą naujienlaiškyje arba parašydamas el. paštu info@antanukas.lt 

Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų̨ tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. 

Asmens duomenų tvarkymas kandidatų į darbo vietas personalo atrankos tikslais 

Duomenų valdytojas personalo atrankos tikslais tvarko Kandidato savanoriškai pateiktus asmens duomenis tokia apimtimi, kokia asmens duomenys buvo pateikti. Duomenų valdytojas gali tvarkyti tokius Kandidatų duomenis: 

 • Vardas;  
 • Pavardė; 
 • Gimimo data; 
 • Telefono numeris; 
 • El. pašto adresas; 
 • Gyvenamosios vietos adresas; 
 • Išsilavinimas; 
 • Darbovietė; 
 • Išklausyti kursai; 
 • Mokamos kalbos; 
 • Darbo kompiuteriu įgūdžiai; 
 • Asmens nuotrauka (tik jeigu Kandidatas pats pateikia su savo gyvenimo aprašymu, Duomenų valdytojas nuotraukos nereikalauja); 
 • Rekomendacijos; 
 • Kiti Kandidato savanoriškai pateikti jo gyvenimo aprašyme ir/ar kituose pateiktuose dokumentuose esantys duomenys. 

Duomenys gaunami tiesiogiai iš Kandidatų ir/ar iš trečiųjų asmenų, teikiančių darbo paieškos, atrankos ir/ar tarpininkavimo paslaugas (pvz., įdarbinimo agentūrų, darbo paieškos internetinių portalų, karjeros socialinių tinklų (pvz. „Linkedin“) ir kt.). Šie duomenys nėra perduodami tretiesiems asmenims. 

Kandidatų duomenys tvarkomi sutikimo, išreikšto pateikiant savo duomenis ir/ar Kandidato prašymo prieš sudarant sutartį pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a ir b punktai). 

Ką darome, kad apsaugotume Jūsų informaciją? 

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme organizacines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.  

Duomenų valdytojas taiko skirtingus Asmens duomenų saugojimo terminus, vadovaudamasis teisės aktų reikalavimais bei atsižvelgdamas į asmens duomenų tvarkymo tikslus. 

Asmens duomenų saugojimo terminai: 

Asmens duomenų

tvarkymo tikslas 

Saugojimo terminas 
Duomenų subjektų Asmens duomenų tvarkymas konsultacijos, užklausos įvykdymo tikslais  1 metai nuo konsultacijos, užklausos įvykdymo dienos. Išskyrus atvejus, kai Duomenų subjektas kreipiasi dėl Duomenų valdytojo paslaugų teikimo. Tuomet taikomas bendrasis 10 metų terminas 
Prenumeratorių asmens duomenų tvarkymas   Sutarties galiojimo metu ir 10 metų po sutarties pasibaigimo 
Fizinių asmenų, Atstovų asmens duomenų tvarkymas sutarčių su Partneriais, Paslaugų teikėjais vykdymo tikslu  Sutarties galiojimo metu ir 10 metų po sutarties pasibaigimo 
Duomenų subjektų Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu 

5 metus nuo sutikimo gavimo dienos, išskyrus atvejus, jei Duomenų subjektas pageidauja, šį terminą pratęsti. 

Kai Duomenų subjekto asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi sutikimo ar Duomenų valdytojo teisėto intereso pagrindu, Duomenų valdytojas nebetvarko Duomenų subjekto asmens duomenų̨ tiesioginės rinkodaros tikslu (nedelsiant sunaikina), kai tik Duomenų subjektas paprieštarauja duomenų̨ tvarkymui tokiu tikslu 

Kandidatų Asmens duomenų tvarkymas personalo atrankos tikslais  4 mėnesiai po personalo atrankos pabaigos. Ilgesniam Kandidatų gyvenimo aprašymo ir kitų duomenų saugojimui reikalingas Kandidato sutikimas 

Išimtys dėl saugojimo terminų gali būti nustatomos tiek, kiek jos nepažeidžia Duomenų subjektų teisių ir atitinka teisinius reikalavimus. 

Pasibaigus nustatytiems terminams, jei jie nebuvo pratęsti, duomenys bus sunaikinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti. 

Jūsų teisės

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

 • Teisė žinoti (būti informuotam) apie savo duomenų tvarkymą; 
 • Teisė susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; 
 • Teisė ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis; 
 • Teisė asmens duomenis sunaikinti ir teisė “būti pamirštam”, t. y. sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą); 
 • Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių; 
 • Teisė į duomenų perkėlimą, kai Duomenų subjektas savo asmens duomenis pateikė Duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu; 
 • Teisė nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara; 
 • Teisė pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų subjektas turi teisę pateikti Duomenų valdytojui raštu vienu iš šių būdų: įteikiant registruotu paštu adresu: UAB “Antanuko debesys, Odminių g. 8, Vilnius; el. paštu: info@antanukas.lt. 

Duomenų valdytojas gavęs tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja Duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis. 

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą. 

Trečiųjų šalių svetainės, paslaugos ir produktai mūsų svetainėje  

Duomenų valdytojo Interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja, pavyzdžiui nuoroda į Duomenų valdytojo Facebook profilį. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės. 

Jei duomenis apie save pateikėte „Facebook“ pagalba, suprantame, jog sutinkate, kad pateiktu kontaktiniu telefonu ir el. paštu galime su Jumis susisiekti ir pateikti paslaugų pasiūlymus. 

Slapukų politika 

Kas yra slapukai? 

Jums besilankant mūsų Knygyno internetinėje svetainėje norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, kurie automatiškai sukuriami naršant svetainėje ir yra išsaugomi jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje. Jie padeda mums atpažinti jus kaip ankstesnį interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie lankytojų skaičių.  

Slapukus galime saugoti jūsų įrenginyje tik tuo atveju, jei jie būtini šios svetainės veikimui. Dėl visų kitų tipų slapukų turime gauti jūsų sutikimą. 

Mūsų Knygyno interneto svetainėje naudojami slapukai: 

 • Būtinieji slapukai reikalingi tam, kad svetainė veiktų ir galėtumėte naudotis jos svarbiausiomis funkcijomis. Šie slapukai negali būti išjungiami. 
 • Funkciniai slapukai naudojami siekiant gerinti svetainės funkcijas, personalizuoti turinį ir įsiminti jūsų nustatymus.   
 • Statistiniai slapukai naudojami analizuojant svetainės lankomumo statistiką. Jie leidžia sužinoti vartotojų naršymo įpročius ir padeda gerinti paslaugų kokybę.  
 • Rinkodariniai slapukai naudojami siekiant suteikti jums aktualią informaciją apie mūsų teikiamas paslaugas, gerinti tikslinės rinkodaros efektyvumą. Šie slapukai gali būti naudojami mūsų reklamos tikslais trečiųjų šalių interneto svetainėse.  

Naršydami svetainėje sutinkate su slapukų įrašymu. Savo sutikimą bet kada galite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Informaciją, kaip tą padaryti, galite rasti naudojamos naršyklės nustatymuose. Atkreipiame dėmesį, kad ištrynus slapukus, galimas netinkamas svetainės veikimas. 

Baigiamosios nuostatos  

Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos. 

Kai po Privatumo Politikos papildymo ar pakeitimo Duomenų subjektas naudojasi Interneto svetaine ir/ar Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Duomenų subjektas neprieštarauja dėl tokių papildymų ir/ar pakeitimų. 

Susisiekite su mumis 

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis bet kuriuo jums patogiu būdu: 

 El. paštu: info@antanukas.lt  
Paštu: UAB “Antanuko debesys”, Odminių g. 8, Vilnius 

 

Atnaujinta 2021-07-19