Apsakymai, apysakos ir novelės

 • Karalystės darbeliuose iš Vilkio, koridų rengėjo ir dalyvio, įsimylėjusio narkobarono įdukrą, perspektyvos pasakojama apie slaptą Meksikos narkotikų mafijos gyvenimą: rūmus ir pagalbos prašytojus, suktus darbelius ir neišvengiamas mirtis. Ženklai, pranašaujantys pasaulio pabaigą – istorija apie Makiną, jauną merginą, išmokusią išgyventi mačistiniame pasaulyje, kuri, nešina mamos perduotu rašteliu ir paketėliu, gautu…

 • Einančiam pro šalį

  Prozos rinktinė. 16 autorių ryžosi įšaldyti laiką, išsaugoti tai, kas rūpėjo ir pakuždėti tai Einančiam pro šalį. Kaip ir gintaras, turintis margą spalvinę tekstūrą, taip ir šios prozos rinktinės autoriai atskleidžia įvairialypes patirtis. Kviečia į paralelinius pasaulius, kurie galbūt esti visai šalia: gretimame bute, kieme, mieste… Į pasaulius, kurie dažnai…

 • Kazys Binkis (1893 m. lapkričio 16 d. Gudelių sodžiuje, Papilio valsčius, Biržų apskritis, Rusijos imperija – 1942 m. balandžio 27 d. Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse) – lietuvių poetas, rašytojas, žurnalistas, dramaturgas. Slapyvardžiai: K. Alijošius, K. Papilietis, Kazys, Kazys Roviejietis, Nedarbininkas, Neklaipėdietis, Nelatvis, Nepartyvis, Ras Desta, Riza Chanas. Nuo 1909 m. publikavo prozą ir eiles leidiniuose…

 • Jonas Šimkus (1906 m. rugpjūčio 17 d. Rygoje – 1965 m. spalio 28 d. Vilniuje) – Lietuvos rašytojas, žurnalistas, redaktorius. Eilėraščius pradėjo spausdinti 1925 m. Išleido poezijos, apsakymų rinkinių, parašė kritikos straipsnių, recenzijų, feljetonų, atsiminimų apie Petrą Cvirką, Liudą Girą, išvertė užsienio rašytojų kūrinių.

 • Šiame Jono Marcinkevičiaus rinktinių raštų tome publikuojami geriausi jo apsakymai, parašyti buržuazijos valdymo laikotarpiu, Didžiojo Tėvynės karo ir pokario metais.

 • Kūriniuose vaizduojamas varguomenės gyvenimas, valstiečių vaikų kelias į mokslą, inteligentijos ieškojimai.

 • Autorės apsakymų rinkinyje vaizduojamas XIX a. pabaigos Lietuvos kaimo jaunosios kartos troškimas siekti mokslų.

 • Juozas Tumas-Vaižgantas (1869 m. rugsėjo 20 d. Maleišiuose, Svėdasų valsčius – 1933 m. balandžio 29 d. Kaune) – Lietuvos rašytojas, spaudos darbuotojas, literatūros istorikas, kritikas, visuomenės veikėjas, pedagogas, kunigas. Publicistinius straipsnius spausdino nuo 1890 m., grožinę kūrybą – nuo 1897 m. Grožinius kūrinius daugiausia pasirašinėjo Vaižganto slapyvardžiu, literatūros istorijos ir kritikos darbus – pavarde. Kūrybos bruožai: publicistinis pradas,…

 • Liudvika Didžiulienė–Nitaitė (slapyvardis Žmona, 1856 m. balandžio 21 d. Robliuose, Rokiškio raj. – 1925 m. spalio 25 d. Griežionėlėse) – lietuvių rašytoja, visuomenės veikėja. Tiek savo publicistika, tiek grožinės literatūros kūriniais pirmiausia siekė įgyvendinti švietėjiškus uždavinius. Būdama visuomenininke, ji labiausiai vertino ir literatūros visuomeniškumą. Laikydama švietimą tautos atgimimo pagrindu, Didžiulienė…

 • Ciklo „Laimė nutekėjimo” apsakymai užima reikšmingiausią vietą Žemaitės kūryboje. Vaizduodama vedybas, šeimą ir moters likimą šeimoje, ji atskleidė esminius to meto tikrovės reiškinius. Ciklą sudaro šeši apsakymai. Vienuose iš jų pasakojama apie nelaimingai susiklosčiusį gyvenimą („Marti”, „Petras Kurmelis”, „Topylis”, „Neturėjo geros motinos”), kituose parodomas laimingas šeimos gyvenimas („Sutkai”, „Sučiuptas velnias”).

 • Knygoje pateikta 16 meniškai ryškiausių Jurgio Savickio novelių. Žodynėlyje paaiškinti rečiau vartojami žodžiai.

 • Archeologas ir rašytojas Petras Tarasenka šioje istorinėje nuotykių apysakoje nukelia mus į tuos laikus, kai beveik visoje Lietuvos terotorijoje ošė neįžengiamos girios, pilnos žvėrių ir paukščių, tyvuliavo skaidrūs ežerai ir tekėjo švarios upės su gausybe žuvų. Tokioje aplinkoje ir gyvena knygos herojai grumdamiesi dėl būvio, ieškodami būdų, kaip įveikti rūsčias…

 • Do­ku­men­ti­nė­je apy­sa­ko­je pa­sa­ko­ja­ma apie pir­mo­mis hi­tle­ri­nės oku­pa­ci­jos die­no­mis nu­žu­dy­tą skulp­to­rių Vin­cą Gry­bą. Pa­grin­di­nė apy­sa­kos „Sun­kūs pa­min­klai” te­ma – me­ni­nin­ko li­ki­mas ir vie­ta bur­žua­zi­nė­je Lie­tu­vo­je.

 • Jonas Šimkus (1906–1865) – poetas, prozininkas, kritikas, vertėjas, spaudos darbuotojas.1925 m. baigė Palangos progimnaziją, 1927 m. mokėsi suaugusiųjų gimnazijoje Kaune. 1930–1931 m. – vienas žurnalo „Trečias frontas“ organizatorių ir bendradarbių. 1933–1940 m. dirbo laikraščio „Lietuvos žinios“ redakcijoje, bendradarbiavo „Sekmadienyje“. 1940–1941 m. redagavo laikraščius „Lietuvos aidas“, „Darbo Lietuva“, „Tarybų Lietuva“. Prasidėjus…

 • Jurgis Savickis (1890 m. gegužės 4 d. Pagausančio dvaras, Ariogalos valsčius, Rusijos imperija – 1952 m. gruodžio 22 d. Rokbriun Kap Martenas) – lietuvių diplomatas, rašytojas, lietuvių prozos modernintojas, artimas ekspresionizmui. 1910 m. parašė savo pirmąjį kūrinį – feljetoną „Dienos kančios“, kurį išspausdino laikraštyje „Lietuvos žinios“. Pasirašė Jurgio Rimošiaus slapyvardžiu (juo pasirinko…

 • Vytautas Pranas Bičiūnas (1893 m. rugpjūčio 20 d. Klovainiai, Šiaulių apskritis – 1943 m. spalio 30 d. Sverdlovske) – Lietuvos dailininkas, teatro veikėjas, rašytojas, dailės ir literatūros kritikas, politinis bei visuomenės veikėjas. Nuo 1920 m. su grafikos kūriniais dalyvavo dailės parodose, iliustravo knygų. Parašė eilėraščių, apsakymų (rinkinys „Mano apysakos“, 1928 m.), dramos kūrinių (pjesė…